дкц,3,варна,диагностика,владиславово,консултативен,център,поликлиника,III,болница,медицина,медицински,центрове. ДКЦ 3-Варна ЕООД.ДКЦ III-Варна ЕООД.диагностика консултативен
Профил на купувача ПДФ Печат Е-мейл

 Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в "ДКЦ ІІІ - Варна" ЕООД

 


 Последна промяна 12.04.2019 г.

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213 в тяло В, ет. 2, с площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3 год. при стартова наемна цена в размер на 120 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 03.05.2019 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 60 лв. Депозитът за участие е в размер на 144 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 03.05.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2,  при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 07.05.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

         Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК .

        Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 07.06.2019г.

        Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 03.05.2019 г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

 

 


 Последна промяна 08.11.2018 г.

О Б Я В Я В А :

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Фитнес клуб находящ се  в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения / съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 години, при стартова наемна цена 550 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 23.11.2018г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 660 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.11.2018г., в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 27.11.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 03.01.2019г.

           Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.11.2018г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


 Последна промяна 11.09.2018

 

 Поради обстоятелството, че до крайния срок /02.10.2018 г. , 16.30 ч./ са получени по-малко от три оферти по обособени позоции № 1,2 - удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 05.10.2018 г.

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП

 

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД с две обособени позиции”

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки:  9080937

Обява

Инф. АОП

Технически изисквания

Приложения

Протокол

Договори по позиции:

Позиция 1

Позиция 2

 


 

 Последна промяна 11.09.2018

 

 Поради обстоятелството, че до крайния срок /31.08.2018 г. , 16.00 ч./ са получени по-малко от три оферти по обособени позоции № 1,2,3,5,6,7,8,9 - удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 07.09.2018 г.

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП

 

“Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД по обособени позиции”

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9079778

Обява

Информация АОП

Техн. изисквания

Приложения

Протокол 10.09.2018

 Договори по позиции:

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3

Позиция 4

Позиция 5

Позиция 6

Позиция 7

Позиция 8

Позиция 9


 Последна промяна 11.07.2018 г.

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 28.80 кв.м., състоящо се от кабинет № 300, тяло В, етаж 3, в едно с 12.30 кв. м. от общите части за ползване за срок от 3 г., при стартова наемна цена 200 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 09.07.2018г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 09.07.2018г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-сл.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 10.07.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 10.08.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 09.07.2018г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 Решение


 

Последна промяна 01.06.2018 г.

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Част от фоайе, площ 2 кв.м., находящо се  в тяло А, ет. 1, за поставяне на кафемашина за срок от 3 г., при стартова наемна цена 300 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 30.05.2018г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 360 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15.00 часа на 30.05.2018г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ. Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 31.05.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 02.07.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 30.05.2018г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291


  Последна промяна:  17.04.2018 г.

 

 Поради обстоятелството, че до крайния срок /31.08.2018 г. , 16.00 ч./ са получени две оферти, удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 02.04.2018 г. Отварянето на офертите ще бъде на 03.04.2018 г. в 10.30 ч.

 

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП     

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки:  9074138

 

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД”

Обява

Информация по чл 44

Информация обява в АОП

Технически изисквания

Образци

Проекто-договор

Протокол №1/03.04.2018

Протокол №2/17.04.2018

 


последна промяна: 12.03.2018 г.                   

О Б Я В Я В А :

 

      Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “Ки Фружин”, представляващ Помещение за масажен кабинет, с площ 13.4 кв.м., състоящо се от кабинет № 125Б,  тяло В, етаж 1, в едно със съответните общи части от коридор, фоайе, санитарен възел, за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 135 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 26.03.2018 г. , от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 162лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 26.03.2018 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 27.03.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 27.04.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 26.03.2018 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


 Последна промяна   21.03.2018 г.

 

Прекратяване на Обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД”

 

 

Поради обстоятелството, че до крайния срок /06.03.2018 г./ е получена само една оферта, удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 09.03.2018 г.

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП     

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9073351

 

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД”

 

Обява

Информация по чл 44

Информация обява в АОП

Технически изисквания

Образци

Проекто-договор

 


 Последна промяна 08.01.2018 г.

 

Поради обстоятелството, че до крайния срок /29.12.2017 г./ е получена само една оферта, удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 04.01.2018 г.

 

 

   Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП                                        

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9071652

Доставка на стационарна дигитална  ехографска система за акушерство и гинекология  за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД”

 Протокол 05.01.2018

Обява

Документация

Образци

 


последна промяна 23.11.2017 г.
О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 13.05 кв.м., състоящо се от кабинети № 302,  тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.30 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 150 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 08.12.2017г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 180 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 08.12.2017г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.01.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 08.12.2017г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


последна промяна 23.11.2017 г.

О Б Я В Я В А :

 

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, с площ 25,70 кв.м., състоящо се от кабинети № 306 и 313,  тяло В, етаж 3-ти, в едно с 24.6 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 250 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 08.12.2017г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 300 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 08.12.2017г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.01.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 08.12.2017г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 


последна промяна 23.11.2017 г.


О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, площ 38.50 кв.м., състоящо се от кабинети № 310,310А,310Б,  тяло В, етаж 3, в едно с 12.3 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 350 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 08.12.2017г. от сл. Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 420 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 08.12.2017г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-сл.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 10 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.01.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 08.12.2017г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 


последна промяна 08.09.2017 г.

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ площ от 4 /четири/ кв.м., в бл.А, ет.1, фоайе пред регистратура – за поставяне на алуминиева клетка за търговия с печатни издания, пакетирани хранителни стоки и копирни услуги, за срок от 3 години, при стартова наемна цена 154 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 25.09.2017 г. , от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 184,80 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 25.09.2017 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 26.09.2017 г. от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 30.10.2017г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 25.09.2017г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


 

Последна промяна 23.05.2017 г.

                                            ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

 „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично –консултативен център III- Варна“ ЕООД”

 

Решение - 23.05.2017

Доклад

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

Последна промяна 10.05.2017 г.

На 15.05.2017 г. в 10.30 часа на адрес: гр. Варна, бул. “Константин и Фружин”, в сградата на ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД, заседателна зала ет. 2, ще се проведе публично заседание на комисията, в състав, определен със заповед №23/04.05.2017 г.  на Управителя  на ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД, на което  ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в  процедура за  избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. ЗОП, с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично–консултативен център III - Варна“ ЕООД” открита с обявление с уникален номер 782965/12.04.2017 г. на официалната страница на АОП, както и на официалната страница на ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД.

 

   Последна промяна 04.05.2017

                                                               Р Е Ш Е Н И Е

 НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 23 ОТ 04.05.2017 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА “ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД:

 ПОРАДИ ОБЯВЕНИЯ ЗА ПОЧИВЕН ДЕН 08.05.2017 г. ДАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПО обявена обществена поръчка по чл. 18 т. 12 от ЗОП – Публично състезание с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично–консултативен център III - Варна“ ЕООД”

 ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН – 09.05.2017 Г. от 10.30 часа в сградата ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД гр. Варна, бул. “Константин и Фружин”, заседателна зала ет. 2.

 


Публикация 12.04.2017 г.

                                                        ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

 

 

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично –консултативен център III- Варна“ ЕООД”

 

 

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 782965

 

 

Обявление за поръчка

 

Решение за откриване на процедура

 

Документация

 

Образци на документи

 

 


 Последна промяна 14.02.2017

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП

 

“Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД по обособени позиции”

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060091

Договори-1    /01.02.2017/

Договори-2   /01.02.2017/

Договори-3   /01.02.2017/

Договори-4   /01.02.2017/

  Протокол 14.02.2017

 Покана по чл.191 06.02.2017 г

 Протокол 30.01.2017 г.

Обява 19.12.2016

Техн. изисквания 19.12.2016 г.

Документи 19.12.2016

Проекто- договор 19.12.2016

 


  08.12.2016 г.

 

О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 години, при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 10.12.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

 

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 22.12.2016 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 23.12.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 23.01.2017г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 22.12.2016г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 

 


  08.12.2016 г.

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена в размер на 1000 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 22.12.2016 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 22.12.2016 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2,  при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 23.12.2016 г. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 23.01.2017г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 22.12.2016г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.


За справки: 052/510282; 0879161291

 


 14.06.2016 г.

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Лекарски к-т стоматологичен № 125 а - находящ се  в тяло В, етаж 1, с площ 12.60 кв.м., заедно с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения /санитарни възли, коридор, фоайе и др./,  за срок от 3 /три/  год, при стартова наемна цена 190 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 28.06.2016г. от служител Човешки ресурси срещу 50лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 28.06.2016г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 29.06.2016 г. от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 01.08.2016г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 28.06.2016г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 26.05.2016

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Помещение № 225 за „стоматологичен кабинет” - находящ се  в тяло В, етаж 2, с площ 13,2 кв.м., заедно с 18,76 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./, за срок от 3 години, при стартова наемна цена 200 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 09.06.2016 г. , от служител Човешки ресурси срещу 50 лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 09.06.2016 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 10.06.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 11.07.2016г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 09.06.2016г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


 

Последна промяна 22,04,2016

 Обществена поръчка чрез публична покана

Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център IIIВарна” ЕООД по обособени позиции”.

 

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9051907

Покана 30.03.2016

Документи 30.03.2016

Прогнозно количество и техн. специф. 30.03.2016 г.

Проекто- договор 30.03.2016

Протокол

Договор 09.05.2016 г.


 

 24.03.2016

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот , находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213 тяло В, ет. 2, площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3 год. при стартова наемна цена 120 лв. и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 07.04.2016г. от служител Човешки ресурси, срещу 50 лв. Депозитът за участие е 144 лева, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 07.04.2016г, в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД -служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 08.04.2016г от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2. Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК . Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 09.05.2016г.

Оглед на обекта - всеки работен ден до 07.04.2016г. включително, от 9.00 до 14.00 часа.

За справки: 052/510 282; 0879161291

 

 


 17.11.2015 г.

О Б Я В Я В А :   

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Фитнес клуб находящ се  в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения / съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 550 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 24.11.2015 г. , от служител Човешки ресурси срещу 50 лв. Депозитът за участие е 660 лв., вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.11.2015 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 25.11.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 28.12.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.11.2015 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 

 

 


 

Последна промяна 14,09,2015

 Обществена поръчка чрез публична покана

„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9045904./14.09.2015 с предмет “Извършване на денонощна 24 часова невъоръжена физическа охрана на обект „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД”.

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9045904

Покана 14.09.2015

Документи 14.09.2015

Протокол 12.10.2015 г.


 26.06.2015 г. 

 • О Б Я В Я В А :  

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 28.80 кв.м., състоящо се от кабинет № 300, тяло В, етаж 3, в едно с 12.30 кв. м. от общите части за ползване за срок от 3 г., при стартова наемна цена 200 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 09.07.2015г. от служител Човешки ресурси срещу 30лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 09.07.2015г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 10.07.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 10.08.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 09.07.2015г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

 


 08.06.2015 г. 

 • О Б Я В Я В А :  

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ част от помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в тяло Г, етаж І, със застроена площ 50 кв.м., в едно с 19 кв.м. от прилежащи общи части от коридор, фоайе, санитарен възел за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 380 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 15.06.2015 г. , от служител Човешки ресурси срещу 30 лв. Депозитът за участие е 456 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

       Заявления за участие се приемат до 15 часа на 15.06.2015 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 16.07.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 15.06.2015 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


 24.04.2015 г.

 • Обществена поръчка чрез публична покана

 „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ III – Варна” ЕООД, гр.Варна

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9041150

 Покана 24.04.2015

 Документация 24.04.2015

 Образци 24.04.2015


 

 16.04.2015 г. 

 • О Б Я В Я В А :  

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Част от фоайе, с площ 2 кв.м., находящо се  в тяло А, етаж 1, за поставяне на кафемашина,  за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 300 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 30.04.2015 г. , от служител Човешки ресурси срещу 30 лв. Депозитът за участие е 360 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 30.04.2015 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 04.05.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 04.06.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 30.04.2015 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.


  04.03.2015 г
 • О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Помещение за масажен кабинет, с площ 13.4 кв.м., състоящо се от кабинет № 125Б,  тяло В, етаж 1, в едно със съответните общи части от коридор, фоайе, санитарен възел, за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 135 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 18.03.2015 г. , от служител Човешки ресурси срещу 30 лв. Депозитът за участие е 162 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.Заявления за участие се приемат до 15 часа на 18.03.2015 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на  19.03.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 20.04.2015г.

 Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 18.03.2015 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.


 


 01.12.2014 г.

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Лекарски кабинет № 126 за АИППМП - находящ се  в тяло В, етаж 1, с площ 13,2 кв.м., заедно с 7,48 кв.м. от общите манипулационни и консултации и с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 150 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 180 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 9,00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Лекарски кабинет № 225 за Психолог - находящ се  в тяло В, етаж 2, с площ 13,2 кв.м., заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и с 18,76 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./,   за срок от 3 /три/ години., при стартова наемна цена 180 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 216 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, площ 38.50 кв.м., състоящо се от кабинети № 310,310А,310Б,  тяло В, етаж 3, в едно с 12.3 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 350 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 420 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 12 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, с площ 25,70 кв.м., състоящо се от кабинети № 306 и 313,  тяло В, етаж 3-ти, в едно с 24.6 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 250 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 300 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 13.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 

 •  ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 13.05 кв.м., състоящо се от кабинети № 302,  тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.30 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 150 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 180 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 15.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 

 •  ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: площ от 4 /четири/ кв.м., в бл.А, ет.1, фоайе пред регистратура – за поставяне на алуминиева клетка за търговия с печатни издания и пакетирани хранителни стоки, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 154 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 184.80 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 16.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 27,11,2014

 • Обществена поръчка чрез публична покана

„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД възлага обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с уникален номер 9036729 на 27.11.2014 с предмет Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център IIIВарна” ЕООД

Изтегли Покана

Изтегли Документация

 Изтегли Протокол (12.12.2014)


26,11,2014

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА

 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на графично – скопичен рентгенов апарат – втора употреба,  за нуждите на “ДКЦ ІІІ - Варна” ЕООД“ с номер от регистъра в АОП  03129-2014-0001  и   уникален идентификационен номер на документа 634923 от 25.11.2014г

 Изтегли Решение и Обявление (26.11.2014)

 Изтегли документи и Приложение (26,11,2014)

 Изтегли Протокол за раглеждане на оферти (21.01.2015)

  Протокол (24.02.2015 г.)

 Изтегли Договор (17.03.2015 г.)

  10.09.2014
 •   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9033522/10.09.2014 с предмет Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център IIIВарна” ЕООД по обособени позиции

 Изтегли файлове

Изтегли Протокол (10.09.2014)

Изтегли Договор

  21,12,2013

 •   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9024263/21.12.2013 с предметДоставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на стационарна  цифрова ехографска система за нуждите на „ДКЦ 3- Варна”   ЕООД

 Изтегли файлове


 26,11,2013           

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена в размер на 1000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 10.12.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 10.12.2013 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2013 г. от 13.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 10.01.2014г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 10.12.2013г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879 161 291

 


  26,11,2013

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 години, при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 10.12.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 10.12.2013 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 10.01.2014г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 10.12.2013г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291


   30,09,2013

 •   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9020453./30.09.2013 с предмет “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД

 Изтегли файлове


  07,08,2013

 •   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9018489./07.08.2013 с предмет “Извършване на денонощна 24 часова невъоръжена физическа охрана на обект „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД”.             

Изтегли файлове


 •   ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Лекарски к-т стоматологичен № 125а - находящ се  в тяло В, ет.1, с площ 12.6 кв.м., заедно с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор, фоайе и др./,   за срок от 3 /три/ год., при стартова наемна цена в размер на 180 лева и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 22.07.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 40 лв. Депозитът за участие е в размер на 216 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 22.07.2013 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 23.07.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.

Кандидатите следва да имат актуално членство в БСС и сключен договор с РЗОК .

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 07.08.2013г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 22.07.2013г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.


 24.06.2013 в 14:02:35 часа        

 •    ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Диагностично-консултативен център III – гр.Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с №   9016862/ с предмет  “ Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – гр.Варна” ЕООД по обособени позиции”.


 •   ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213 в тяло В, ет. 2, с площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3 год. при стартова наемна цена в размер на 120 лева и стъпка за наддаване 10 лв.. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 25.03.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 40 лв. Депозитът за участие е в размер на 144 лева, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 25.03.2013 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 26.03.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.

Кандидатите следва да имат актуално членство в БСС и сключен договор с РЗОК .

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 26.04.2013г.

 Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 29.03.2013г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 


    ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

 

ОБ Я В Я В А

Провежда публичен търг за отдаване под наем на част от имот – собственост на “ДКЦ - III Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “Константин и Фружин”, представляващ част от сградата на дружеството – а именно: : Фитнес клуб находящ се  в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения / съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 /три/ г. Тръжните книжа се получават от днес до 12.00 часа на 07.11.2012 г., от личен състав при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 40лв.

           До 15.00 часа на 07.11.2012 г., кандидатите следва да подадат тръжните документи в личен състав. Търга ще се проведе на 08.11.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет.2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД. За справки: 052/510 282


 

 •   ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, а именно: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 28,8 кв.м., състоящо се от кабинет № 300, тяло В, етаж 3, в едно с 12.3 кв.м. от общите части за ползване, за срок от 3 години.

            Конкурсните книжа се получават от днес до 12.00 часа на 16.07.2012 г., от личен състав при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 20 лв.

           До 15.00 часа на 16.07.2012 г., кандидатите следва да подадат конкурсните документи в личен състав. Конкурсът ще се проведе на 17.07.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет.2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

          За справки тел.052/510322;052/510282

Последна промяна ( Сряда, 17 Април 2019 15:03 )
 
 

Вход